“Les pêcheurs des perles” – Կոլոն դե Բուենոս Այրեսի թատրոն

codalario

“[…] Լեյլայի դերը պահանջում է լիրիկական սոպրանո, որը հեշտ հասանելի է թրեյբլին, և Հասմիկ Թորոսյանը հարմարեցված է: Հաճելի տեմբրը և բավականաչափ արագաշարժությունը բարձր գրանցամատյանում թույլ տվեցին հայ սոպրանոյին – քիչից ավելի շատ կատարման մեջ – ստեղծել երկրային սիրո և սուրբ սիրո միջև ընկած քրմուհու հետաքրքիր դիմանկարը: […].”

Ernesto Castagnino – Codalario

clarin

“[…] Պակաս հմայիչ չէր հայազգի սոպրանո Հասմիկ Թորոսյանի կատարումը Լեյլայի դերում՝ նույնպես պայծառության, ձայնի ծավալի և կլորության, հստակ բառապաշարի և հետևողական ժեստերի կատարյալ համադրությամբ։ […].”

Margarita Pollini – Clarin

“Il Signor Bruschino” – Բոլոնիայի քաղաքային թատրոն

operaclickgiusta

“[…] Հասմիկ Թորոսյանի Սոֆյան՝ ինքնավստահ և խռպոտ, բայց անհրաժեշտության դեպքում՝ քաղցր, խորամանկ, չարաճճի, Բոլոնիայում արդեն տեսած և լսված որպես Մուսետտա՝ Մարիոտտի-Վիկ դուետին վստահված անմոռանալի Բոհեմում և Մարիի դերում՝ La Fille du régiment-ում: […]”

Silvano Capecchi – OperaClick

“La fille du régiment” – Բոլոնիայի քաղաքային թատրոն

amadeus

“[…] Հասմիկ Թորոսյանը, որն արդեն Բոլոնիայի քաղաքային թատրոնում հանդես էր եկել  Musetta–ի դերերգով և այժմ առաջին անգամ այս բեմում մարմնավորում էր գլխավոր հերոսուհուն՝ Մարիին, արժանացավ հանդիսատեսիամենաբուռն ընդունելությանը, ջերմ գնահատանքին ու ծափահարություններին: Նա  իրականում կատարյալ է բոլոր առումներով.  օժտված է հիանալի ձայնով, ունի բեմական արտաքին և դերասանական բացառիկ հմտություններ: […]”

Paolo De Matteis – Amadeus

repubblica-2

La fille-ը պետքէնորից նայելՄիրոնովիևԹորոսյանիգեղեցիկձայներիհամար[…] Հայազգի երգչուհին՝ՀասմիկԹորոսյանը, որնարդենելույթ է ունեցել «Turco in Italia »-ում, իսկհետո` «Bohème»-ում, ամեն անգամ ավելիուավելիէկատարելագործվում: Լսե՛քնրանփակումների ժամանակ. երբթվումէ, որհասնումէհատակին, ձայնիպաշարէարձակում, ասես՝շարժիչ էրթաքցրելբարձրնոտաներում: […]”

Luca Baccolini – La Repubblica

ilrestodelcarlino

Բոլոնիայի քաղաքային թատրոն,անզուգականԹորոսյանըկատարյալէ «Fille du régiment»- «Գնդի դուստրը»-օպերայում […] ԱնսասանաղջիկըսոպրանոՀասմիկԹորոսյաննէ, որն այս դերերգում իրեն ամբողջովին իր ափսեի մեջ է զգում […], որտեղճարպիկ հնարքներըփոխարինվումենքաղցրմելամաղձոտերգով: […]”

Marco Beghelli – Il Resto del Carlino

lastampa2

“[…] Սակայնկայիներգիչներ, ինչըբացատրումէվերջին մասի այդ ցնծությունը: ՀասմիկԹորոսյանըհանդես է գալիս մեկը մյուսի հետևից երգելով բարձր նոտաները տարբեր երանգներով՝ ասեսօլիմպիականխաղերինմարզվելիս լինի: […] Երբառաջինպաթետիկարիային էհասնում, պարզվումէ, որԹորոսյանըկարողէմեղմ երգելևդառնալքնքուշևնրբագեղ: Նույնիսկբարձրռեգիստրը(ձայնասահման), դառնումէավելիդյուրին:Բացիայդ, նալավէնայվում բեմումևմիշտ հանդիսատեսի ուշադրության կենտրոնում է: […]”

Alberto Mattioli – La Stampa

lsm

“[…] La Fille- ը գերնուրբ երգի կատարում է պահանջում, և այն երգը, որ լսում ենք Բոլոնիայի քաղաքային թատրոնում, անշուշտ, այդպիսին է՝ գլխավոր հերոսների հիանալի դուետի՝ Հասմիկ Թորոսյանի և Մաքսիմ Միրոնովի գլխավորությամբ:
Թորոսյանը կատարյալ մարմնավուրում է Մարիին վոկալի տեսանկյունից ՝ կրքոտ կատարում (fraseggio), ընդունակ է երգել հարուստ գույներով և երանգներով, և ամբողջը հիմնված է շնչի վրա ՝ վստահորեն հասնում է ամենաբարձր նոտաներին, որը հավաստի է կատարման տեսանկյունից: Ձեռնարկից նրա ‘Il faut partir’.
[…].”

Alessandro Cammarano – Le Salon Musical

connessiallopera

“[…] Cast-ի ժամանակփայլումէՀասմիկԹորոսյանիՄարին. Ձայնըբացառիկէ, հզոր ևճկուն, որը բովանդակայինէբարձրնոտաների ժամանակհարուստէիր ամբողջծավալով: Ուստի,դերերգը կատարյալէբեմականհմայքիևթեթևությանառումով և հաղորդումէերաժշտական​​կատարմանըուշագրավնրբագեղություն և քնքուշ երանգ  թեթևացնելովձայնըայնպիանիսսիմոյիվրա, որոնքունենշնչառությանհետևողականություն՝ առանցվնասելու երաժշտությանհամահունչ հնչողությանը: Հայկականսոպրանոնթե՛առավելռեալիստականևթե՛զգացմունքային հատվածներումշատհամոզիչէևարժանահավատ: […]”

Fabio Larovere – Connessi all’Opera

pfg

“[…] Այսպիսով,  մենքկրկինառանձնացնումենքերկուգլխավորհերոսների՝ ՀասմիկԹորոսյանի(Մարի)ևՄաքսիմՄիրոնովի(Տոնիո)  անկրկնելի կատարումները: […]”

Patrizia Finucci Gallo – PFG Style

giornaledellamusica-1

“[…] Կերպարը պահանջումէ, որ Մարին՝ՀասմիկԹորոսյանը, որը սիրահարվածէ մի երիտասարդամերիկացու,ուրախ, կայտառ, աշխույժ երգի՝ որպես Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կենսուրախմասնակից: […]”

Valentina Anzani – Il Giornale della Musica

teatridellest

“[…] ՀասմիկԹորոսյանիՄարինծայրահեղսահուն էևհչեղ, ճկունևմիշտհամահունչ՝չնայած այդդերերգի չափազանցմեծպահանջներին […].”

Paolo T. Fiume – I Teatro dell’Est…e non solo

apemusicale

“[…] Մենքունենքայնպիսի ՀասմիկԹորոսյան, որըչիվախենումդերերգի վիրտուալությունից, նահամարձակ ևպատշաճ կերպովկատարում է բարձր նոտաները՝արժևորելովքնարականէջերինրբագեղությունը: […].”

Roberta Pedrotti – L’Ape Musicale

mtglirica

“[…] ՀասմիկԹորոսյանըհիանալիէՄարիի դերիհամար:Նրա մոտ առկա են «Fille du régiment»–ում երգելու համար անհրաժեշտ բոլոր հատկանիշները՝բոլորնրբություններըկատարելուհեշտություն, հստակ հնչողությանևճկունձայնիհամասեռություն, բարձր նոտաների ևշատնուրբ նոտաների կատարյալհնչեղ համադրություն: Եվսոպրանոն պատրաստակամությամբևհամակրանքով էընդունում մարտահրավերըայնբեմում, որը ևնվաճումէ: […]”

Maria Teresa Giovagnoli – MTG Lirica

codalario

“[…] ՆրբագեղևեռանդունսոպրանոՀասմիկԹորոսյանըդրսևորում էիրտաղանդը՝որպեսհիանալիկատարողև՛կատարման, և՛վոկալի տեսանկյունից: Նրամաքուրձայնը, նուրբևանթերի կատարումը, երանգավորմանվարպետությունըևձայնիվերահսկողությունընրանթույլենտալիսշատ հեշտությամբանցում կատարելթեթևմասերիցդեպիավելիինտենսիվարիաներ: Նահատկապեսփայլումէիրարիաներում, որոնքարժանանում են հանդիսատեսիամենաբարձրծափահարություններին: […]”

Magda Ruggeri Marchetti – Codalario

iltrilloparlante

“[…] ԳերազանցէՀասմիկԹորոսյանը՝հստակևմաքուրձայնովՄարին, որը շատճշգրիտէ նուրբ գունավորումների ժամանակ. Նրա երգը  զվարճալի է  գնդի պարեկությունից առաջ՝« Chacun le sait, chacun le dit »: Արիայիվերջինհատվածումնակարողանումէխտացնելձայնըմինչևվերջին բարձր նոտաները: Նա կարողանումէշոյել զգայունևզգացմունքով լի սրտեր: «Il faut partir»վերջին գործողության  սովորականփոքրիկ համերգ լինելու փոխարեն, ասես մեներգ լինի, որը Գ. Դոնիցետիիտաղանդի շնորհիվառաջին պլան է մղում սոպրանոն: Շատգեղեցիկէ երկրորդ գործողությունը, որտեղՀասմիկԹորոսյանըկարողանումէիր ձայնի յուրահատկության շնորհիվ հիանալի կերպով կատարել հայրենասիրականկաբալետան: […].”

Fabio Tranchida – Il trillo parlante

ierioggidomani

“[…] ՀասմիկԹորոսյանը, Մարիիդերում, որնարդենբարձր գնահատանքի է արժանացել Բոլոնիայիթատրոնում, ամեն անգամ ավելի ինքնավստահևճկուն կերպով է ներկայանում, որըմիշտհամասեռէ, ունակէհամոզելինչպեսվիրտուոզությանմեջ(բազմակիբարձր նոտաներով), այնպեսէլ՝առավելքնարականարիաներում, որտեղնացույցէտալիսձայնըձևակերպելուևարտահայտելուիրունակությունըյուրաքանչյուրշարժունության մեջմինչ շատ հասանելիմիջին նոտաները: Գեղեցիկբեմականտեսքըհամալրումէհիասքանչ ներկայացումը, որըհանդիսատեսիմիահամուռհավանությանն է արժանանում […]”

Grigorij Filippo Calcagno – Ieri, Oggi, Domani, Opera!

persinsala

“[…] ԵրիտասարդհայազգիսոպրանոՀասմիկԹորոսյանըհիանալիէ մարմնավորումճարպիկևառնականՄարիին. կատարյալէ վոկալիտեսանկյունից, ունի բարձրնոտաներ երգելու և արտաբերման մեջ շնչի միջոցովերանգներև գույներ տալուբացառիկ ունակություն: […]”

Erika Di Bennardo – Persinsala | Cultura e critica teatrale

gbopera

“[…] ԳլխավորհերոսըսոպրանոՀասմիկԹորոսյաննէ, գեղեցիկևդյուրին, գերազանց կերպով իրականացնում է բարձր նոտաները […].”

Alessandro Rigoni – GBOpera

“Les pêcheurs des perles” – Թուրինի Թագավորական թատրոն

apemusicale

“[…] ՀասմիկԹորոսյանը վոկալապարարտըգործիէդնում առանցշատջանքերի, […] […] անխախտելի տեմբրը, ձայնի փափուկարտանետումը, դեմքի շարժումները իսկապես համապատասխան են, Լեյլայի կուսական կերպարին, ինչը, սակայն անհարմարէՆորմայիևՋուլիայիհամար: Ահա այստեղերկրորդգործողությանգեղեցիկկավատինան՝«Comme autrefois dans la nuit sombre», ամբողջությամբարտացոլվումէ <belcantista>-ի մաքրությանմեջ, մինչդեռկատարումըբոցավառում է Նադիրիհետ հզորդուետիասմունքիմեջկամավելի արժևորվում է Զուրգայիհետ, որն անկասկածամբողջերեկոյիամենատպավորիչպահն է, որտեղբիզեթյանհերոսուհինի ցույց է դնում իրողջկերպարը: […] Լեփլեցունդահլիճըև խանդավառությամբ լիջերմծափահարությունները  McAdams- իևԹորոսյանիհամար են

Antonino Trotta – L’Ape Musicale

connessiallopera

“[…] ԵրգիչներիշարքումփայլումէսոպրանոՀասմիկԹորոսյանը. մեջԼեյլայիձայնըկարծեսկախարդականուժունի: Եվդուքկարողեքհավատալդրան` լսելով(ևտեսնելովբեմում) հայերգչուհուն: Առաջինհերթինտեմբրիհատկությունների համար, որն այդքանհարուստևփափուկ է՝օժտվածէբնականզգացմունքայնությամբ, ինչըհավելյալարժեքէհաղորդում քրմուհուկերպարին: Եվապաայնզգայունությանհամար, որովմիշտներկայանում է հասարակությանը՝նրբերանգ, փափուկ, լավարտահայտվածերգով՝կատարյալհավատարիմմնալովֆրանսիականերաժշտականությանը: […]”

Fabio Larovere – Connessi all’Opera

operaclickgiusta

“[…] ԼեյլայիդերումսոպրանոՀասմիկԹորոսյանիկատարումըշատգնահատելիէ. Այսպիսին է մեծլսարանիկարծիքը: Երիտասարդհայերգչուհու ձայնըունի քնարականսոպրանոյիբոլորորակները` վստահևհզորբարձրնոտաներ իրականացնելու կարողություն, սահունություն, միջիննոտաներիգեղեցիկշեշտադրումևվստահբեմականկերպար: […]”

Lodovico Boscatti – OperaClick

gbopera

“[…] ՎոկալայինմասումՀասմիկԹորոսյանի« Լեյլան» անկասկածառանձնանում է: Հայերգչուհին, որնանցյալտարիարդենգնահատվելէրորպեսԱմինա, հաստատումէիրտաղանդը: Ձայնի[…] գերազանցարտաբերում, գեղեցիկհամահունչ կատարում բոլոր ռեգիստրներում, բոցավառվողևգայթակղիչարտաբերումներ, կանացիություն: Թորոսյանընրբագեղությամբ հանդես է գալիսէԲիզեթում, բնական կերպով իրականացնում է նոտաների բարձրացումները: Նրա էկզոտիկ դիմագծերով կերպարը շատլավէներդաշնակ էայն​​կերպարին, որըզգեստներիընտրությանհետ միասին,հիշեցնում է «Հազարումիգիշեր»-ի արքայադստերը: […]”

Giordano Cavagnino – GBOpera

bachtrap-2

“[…] Բեմումկադերասանների կազմ […], որի գագաթնակետն է ՀասմիկԹորոսյանիԼեյլան, բելկանտիստական​​սոպրանոնարգենտինականհատկանիշներովևանսխալճարպկությամբլավհամապատասխանում  էայնպիսիկերպարին, որը, կարծեսթե, Նորմանին է հիշեցնում, քրմուհուն, որըխախտում  էիրմաքրությանուխտը, եթեոչ իրոչ այնքանողբերգականտոնի համար: […]”

Renato Verga – Bachtrack